Poniżej informacje dotyczące trzech klubów dziecięcych:

 • Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach,
 • Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy II w Suwałkach,
 • Klub Dziecięcy Little Star

 

Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach

Klub Dziecięcy został stworzony w ramach projektu pt. „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy w Suwałkach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz jest wdrażany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest firma W3A.PL Sp. z o.o., która swoją siedzibę ma w Poznaniu, natomiast Partnerem jest Fundacja Mała Gwiazda mieszcząca się w Suwałkach na terenie objętym wsparciem .

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 15 kobiet w wieku 18-65 lat zamieszkujących  Suwałki, wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez utworzenie 15 miejsc opieki nad dziećmi w klubie malucha w okresie od 01.02.2018 do 28.02.2019.

W okresie realizacji projektu oferowane są nieodpłatne usługi opiekuńczo­-wychowawcze oraz wyżywienie 15 dzieci w wieku 1-3 lat z terenu miasta Suwałki. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu został również w pełni zaadoptowany i wyposażony lokal (sala pobytu dziennego, łazienki, kuchnia i szatnia) oraz plac zabaw umożliwiający korzystanie i sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia klubu dziecięcego od 07.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze

Ogólna wartość projektu: 424 822,50zł

Wartość dofinansowania: 339 858,00zł

Dane teleadresowe klubu dziecięcego i biura projektu:

16-400 Suwałki, ul. Sportowa 8,  tel. 503-079-087,  e-mail: biuro@littlestar.com.pl

 Rekrutacja

Grupę docelową stanowi 15 rodziców dzieci w wieku do lat 3 zamieszkałych na terenie Suwałk, w tym osoby spełniające poniższe kryteria uczestnictwa w projekcie:

– teren zamieszkania: Suwałki (woj. podlaskie),

– preferowana pleć: kobieta,

– osoby niepełnosprawne,

– osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,

– osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na poniższych stronach internetowych w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

–  Beneficjenta www.w3a.pl

– Partnera projektu www.littlestar.com.pl.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego.
 2. Deklaracji uczestnictwa w Projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu.

5.Kserokopii zaświadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, lub oświadczenia uczestnika potwierdzającego status osoby na rynku pracy zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu. W razie potrzeby zapewnimy pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej potrzebujący kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

 

Nazwa i nr projektu: „Klub Dziecięcy Małe Gwiazdy II w Suwałkach” nr RPO.02.02.00-20-0139/18

 Okres realizacji projektu: 01.05.2019-29.07.2021

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Beneficjentem projektu jest firma Aluplex Marcin Tyszkiewicz, która ma swoją siedzibę w Suwałkach przy ul. Sportowej 8.

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 15 osób zamieszkujących Miasto Suwałki oraz sąsiadujące gminy: Suwałki, Jeleniewo, Szypliszki, Bakałarzewo, Przerośl, Filipów, Raczki, Rutka, Tartak, Wiżajny wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od  1 roku życia do 3 lat oraz zamieszkują na terenie miasta Suwałki oraz sąsiadujących ww. gmin.

Wśród 15 rodziców/opiekunów prawnych GD będą stanowić:

a)6 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu KP przebywających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3;

b)9 osób zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony, czynnie pracujących lub będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Projekt zakłada utworzenie klubu dziecięcego i 15 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do lat 3.

Wnioskodawca planuje w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

 1. a) Dostosowanie pomieszczeń.
 2. b) Wyposażenie Klubu Dziecięcego.
 3. c) Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.

W okresie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Dzieciom będzie zapewnione całodzienne wyżywienie. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu na potrzeby nowego klubu dziecięcego został w pełni wyposażony i zaadoptowany lokal umożliwiający korzystanie oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

 Godziny otwarcia żłobka od 06:00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość ogólna projektu: 539.701,37 zł

Wartość dofinansowania: 458.746,12 zł

 Rekrutacja

Termin: 02-07.2020r.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc w nowym klubie dziecięcym.

Kryteria obligatoryjne:

 1. Osoby zamieszkujące na terenie jednego z niżej wymienionego obszaru:

Miasta Suwałki, Gminy Suwałki, Gminy Jeleniewo, Gminy Szypliszki, Gminy Bakałarzewo, Gminy Przerośl, Gminy Filipów, Gminy Raczki, Gminy Rutka, Gminy Tartak, Gminy Wiżajny.

 1. Osoby sprawujące opiekę prawną nad dzieckiem w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 2. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:

– osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym)

– osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, pracujących ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokumenty dodatkowe określone w kwestionariuszu osobowym (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

KONTAKT

Dane adresowe biura projektu i klubu dziecięcego:

Ul. Sportowa 8, 16-400 Suwałki

Mail: biuro@littlestar.com.pl

 

Nazwa i nr projektu: „Klub Dziecięcy Little Star” nr RPO.02.02.00-20-0177/19

 Okres realizacji projektu: 01.05.2020-29.07.2022

 INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wdrażany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Liderem i głównym Beneficjentem projektu jest Fundacja Mała Gwiazda, która ma swoją siedzibę w Suwałkach przy ul. Sportowej 8.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom 14 dzieci w wieku 1-3 lat zamieszkujących miasto Suwałki oraz gminę Suwałki (wsie przynależące do gminy) poprzez zapewnienie rodzicom opieki nad ich dziećmi. Grupę docelową stanowią osoby pełniące funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3,w tym rodzice/opiekunowi prawni którzy są osobami: pracującymi lub przebywającymi na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim, a także osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy, które przerwały swoją karierę zawodową z powodu urodzenia dziecka. Głównym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost poziomu aktywności zawodowej 14 osób wykluczonych z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w weku 1-3 lat, które dzięki udziałowi w projekcie znajdą lub utrzymają pracę, lub czynnie będą jej poszukiwać.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku od  1 roku życia do 3 lat oraz zamieszkują na terenie miasta Suwałki oraz sąsiadujących ww. gmin.

Wśród 14 rodziców/opiekunów prawnych GD będą stanowić:

a)6 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym osoby, które przerwały karierę ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym w rozumieniu KP przebywających poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3;

b)8 osób zatrudnionych na czas określony lub nieokreślony, czynnie pracujących lub będących w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim lub rodzicielskim w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Projekt zakłada utworzenie klubu dziecięcego i 14 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku od 1 do lat 3.

Wnioskodawca planuje w okresie realizacji projektu zrealizować takie zadania jak:

 1. a) Adaptacja pomieszczeń.
 2. b) Wyposażenie Klubu Dziecięcego.
 3. c) Bieżące funkcjonowanie Klubu Dziecięcego.

W okresie bieżącego funkcjonowania klubu dziecięcego oferowane są usługi opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne. Dzieciom będzie zapewnione całodzienne wyżywienie. Dodatkowo wszystkie dzieci będą objęte ubezpieczeniem. W ramach projektu na potrzeby nowego klubu dziecięcego został w pełni wyposażony i zaadoptowany lokal umożliwiający korzystanie oraz sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci będą miały do dyspozycji zróżnicowane i odpowiednie do stopnia rozwoju materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. Rozkład dnia uwzględni różnorodne obszary edukacji i wychowania dziecka. Kuratelę nad opieką, wychowaniem, rozwojem zdolności emocjonalnych, poznawczych, werbalnych, oraz komunikacyjnych będą sprawować opiekunowie posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Godziny otwarcia żłobka od 06:00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.

Wartość ogólna projektu: 785.978,62 zł

Wartość dofinansowania: 668.081,82 zł

 Rekrutacja

Termin: 05-09.2020r.

W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń rekrutacja będzie prowadzona w trybie ciągłym, aż do wyczerpania liczby miejsc w nowym klubie dziecięcym.

Kryteria obligatoryjne:

 1. Osoby zamieszkujące na terenie jednego z niżej wymienionego obszaru:

na terenie miasta Suwałki oraz gminy Suwałki (49 sołectw/wsi przynależących do gminy).

 1. Osoby sprawujące opiekę prawną nad dzieckiem w wieku od 1 roku życia do 3 lat.
 2. Przynależność do jednej z dwóch kategorii UP:

– osoby bierne zawodowo/bezrobotne ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do 3 lat (w tym na urlopie wychowawczym)

– osoby opiekujące się dziećmi do 3 lat, czynnie pracujących ( w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim).

Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej w zakładkach dotyczących projektu oraz w biurze projektu:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest prawidłowe wypełnienie i złożenie następujących dokumentów:

 1. Kwestionariusza osobowego zawierającego informację o spełnieniu kryteriów przynależności do grupy docelowej oraz m.in. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
 2. Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. Oświadczenia uczestnika Projektu.
 4. Dokumenty dodatkowe określone w kwestionariuszu osobowym (jeśli dotyczy).

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy składać w biurze projektu (osobiście, pocztą, mailem). W razie potrzeby zostanie zapewniona pomoc asystenta przy wypełnianiu dokumentów, a po uprzednim zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym jeśli zaistnieje taka potrzeba tłumacza języka migowego.

Po zakończeniu rekrutacji wybrani zostaną najbardziej kandydaci spełniający ww. kryteria rekrutacji i udziału w projekcie.

OPŁATY

W okresie realizacji projektu będą pobierane opłaty w wysokości 160,00 zł miesięcznie od uczestników  projektu – rodziców / opiekunów prawnych. Z ww. środków będzie częściowo finansowany wkład własny w postaci wyżywienia dzieci.

KONTAKT

Dane adresowe biura projektu i klubu dziecięcego:

Ul. Sportowa 8, 16-400 Suwałki

Mail: biuro@littlestar.com.pl